HortiBanen.nl
HORTI - FOOD - AGRISECTOR
Plaats gratis je CV en wordt gevonden!

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT HORTIBANEN.NL

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.  People4You Personeel & Organisatie BV handelend onder de naam Hortibanen.nl is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. 

WIE ZIJN WIJ

Hortibanen.nl is gevestigd te ‘s-Gravenzande, Buys Ballotstraat 13. Wij zijn met onze dochterondernemingen verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.  Hortibanen.nl maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt bij bezoek van de website aangeven of u wel of geen gebruikt wenst te maken van cookies. 

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op de website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.  We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. 

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om  1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)  2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)  3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.  4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren  5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen  6. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole  7. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering  8. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen  9. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.  Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:  Bij inschrijving:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring; 
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; 
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof; 
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften; 
  • Pasfoto indien geleverd.

Hortibanen.nl legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  Hortibanen.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.  De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot drie jaar na het laatste contact.  Indien u niet meer wenst dat wij beschikken over uw gegevens, kunt u zichzelf uitschrijven via uw profiel op Hortibanen.nl. U wordt niet meer benaderd en wij verwijderen binnen 1 maand al uw gegevens.  Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Hortibanen.nl 

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)  Hortibanen.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.  We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

  • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Hortibanen.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin People4You Personeel & Organisatie BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. 

UW RECHTEN: INZAGE EN/OF WIJZIGEN GEGEVENS

Voor kandidaten, en zakelijke relaties:  Indien u uw eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.  Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw Hortibanen.nl via info@hortibanen.nl  voor overige relaties:  U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via info@hortibanen.nl.  

BEVEILIGING

Hortibanen.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Hortibanen.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

VERANTWOORDELIJKHEID

De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Hortibanen.nl heeft geen zeggenschap over de website’s van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website van hortibanen.nl zijn verkregen. Hortibanen.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud) van) websites van derden.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door hortibanen.nl , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@hortibanen.nl of Hortibanen.nl . afdeling Juridische Zaken, Buys Ballotstraat 13, 2693 BD, ‘s-Gravenzande. U kunt onze afdeling Juridische Zaken ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 085 130 39 70. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via 085 130 39 70.

WIJZIGINGEN

Hortibanen.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Hortibanen.nl.

Uitgelichte vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Bekijk alle vacatures
©Hortibanen.nl - 2022
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Hortibanen.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.